Algemene voorwaarden Voetbalschool Matchfit

Lidmaatschap en betalingsvoorwaarden

 • Inschrijving is definitief als een compleet aanmeldingsformulier en de gehele betaling is ontvangen. Je bevestigt hierbij deelname aan de 10 trainingen.
 • Door aan te melden accepteert de deelnemer de algemene voorwaarden van Matchfit.
 • Het lidmaatschap stopt automatisch na 10 trainingen. De inschrijving kan kosteloos worden ingetrokken tot een week voor de eerste training. Hierna kan de deelnemer 75% van het deelnamegeld teruggeboekt krijgen. Eventuele kosten die al gemaakt zijn voor het kledingpakket is de deelnemer verplicht te betalen, dit bedrag wordt opgeteld bij de ingehouden 25%. De deelnemer zal het kledingpakket op een afgesproken tijdstip ontvangen of opgestuurd krijgen.
 • Bij tussentijds stoppen van de cursus blijft de deelnemer verplicht het volledige bedrag te betalen indien de reden niet een blessure is.
 • Het is mogelijk je lidmaatschap per direct te stoppen in geval van een langdurige blessure. Dit kan doorgegeven worden via info@matchfit.nl. Er wordt dan alleen betaald voor de gevolgde trainingen en eventueel het kledingpakket indien deze tot de cursus behoorde.
 • De betaling dient binnen te zijn voor aanvang van de eerste training.
 • Deelname aan de voetbalschool Matchfit is niet mogelijk zolang er niet aan de betalingsverplichting is voldaan.
 • Matchfit heeft het recht de relatie met de deelnemer stop te zetten bij een betalingsachterstand, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
 • Matchfit heeft het recht om de tarieven te wijzigen. Minimaal 2 maanden voor de prijswijziging wordt dit kenbaar gemaakt en gecommuniceerd.
 • De abonnementen zijn overdraagbaar indien dit aan Matchfit doorgegeven is.
 • Als een deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot deelname aan een training, vindt er geen teruggave van het deelnamegeld plaats.

Trainingen

 • Indien Matchfit door overmacht (noodweer, ziekte trainer o.i.d.) genoodzaakt is een training af te lasten, zal er een inhaalmogelijkheid ingepland worden. Als een training niet doorgaat, wordt dit minimaal 45 minuten van tevoren gecommuniceerd via mail, Facebook en de website.
 • Matchfit behoudt zich het recht om het trainingsprogramma, trainingstijd en trainingsplaats te wijzigen.
 • De deelnemer is verplicht tot het opvolgen van de aanwijzingen die de trainers van Matchfit geven. Dit houdt ook in dat de gedragsregels die de eerste training besproken worden nageleefd worden.
 • Een deelnemer die de trainers of overige deelnemers van Matchfit hinder of overlast bezorgt, kan door Matchfit uitgesloten worden van de training en de daarop volgende trainingen.
 • Het dragen van de via Matchfit verkregen kleding is verplicht tijdens de trainingen.
 • Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, geef je toestemming om foto’s die gemaakt worden tijdens het trainen bij Matchfit te plaatsen op de website en sociale media.

Aansprakelijkheid

 • Matchfit is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of gestolen persoonlijke eigendommen.
 • Deelname aan de trainingen is geheel op eigen risico. Matchfit is niet aansprakelijk voor blessures.
 • De deelnemer of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Matchfit of enig andere betrokkene is ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de deelname. Hiertoe behoort ook het niet naleven van de gedragsregels.

Privacy beleid voetbalschool Matchfit

In deze privacyverklaring vind je onze gegevens, lees je wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken, wat je rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang je persoonsgegevens bewaard worden. Deze privacyverklaring is van toepassing als je onze website bezoekt en een bestelling (voetbalschool, tenue, personal training, kinderfeestje en overige activiteiten) bij ons plaatst.

Onze gegevens

Matchfit VOF
Telefoonnummer: 06-43297563
KvK-nummer: 67613853
https://www.matchfit.nl
info@matchfit.nl

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee je rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent. Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van je persoonsgegevens.

Doeleinden

Je persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden: zodat wij contact met je kunnen opnemen, voor de bestelprocedure, voor het opstellen van overeenkomsten, zodat wij je op de hoogte kunnen stellen van wijzigingen van onze diensten of producten, zodat wij onze producten of diensten bij je af kunnen leveren en om algemene of gerichte aanbiedingen te sturen. Daarnaast maken wij voor promotiedoeleinden gebruik van beeldmateriaal van personen tijdens deelname aan onze activiteiten. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.

Je persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. We verkopen je persoonsgegevens nooit door aan derden. Wij stellen geen profielen van je op en nemen geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor je kunnen hebben.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Om de doeleinden uit te voeren verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam
Geboortedatum
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Kledingmaten
Voetbalclub en team
Foto’s en filmpjes tijdens activiteiten van Matchfit

Jouw rechten als consument

Wil je weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar info@matchfit.nl met het verzoek tot inzage in je gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek.

Zijn je persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heb je recht op correctie van je persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van je persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken en het recht om toestemming die je hebt gegeven in te trekken. Stuur je verzoek naar info@matchfit.nl. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek. Wij willen je ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veiligheid

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als jij dat je persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom beloven wij dat we er alles aan doen om je persoonsgegevens op een zo veilig mogelijke manier te verwerken.

Bewaring persoonsgegevens

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.